Voľnočasová činnosť

Naši klienti majú možnosť navštevovať :

1. Prvky terapie

Aplikovaná behaviorálna analýza(ABA)
 
Predstavuje intenzívny tréning, ktorým sa zameriavame na učenie komunikácie, poznávacích a sociálnych zručností, hry, samoobslužných zručností rozdelených do malých a postupných krokov. Prostredníctvom ABA  metódy pozorujeme a hodnotíme správanie a učíme ich novému správaniu. Správaniu možno porozumieť, ak podrobne posúdime súbor okolností pred a po sledovaní správania. Základom je individuálny program vypracovaný pre konkrétne dieťa, vychádzajúci z jeho hodnotenia, pričom rešpektuje jeho schopnosti, potreby, záujmy, či situáciu v rodine.Všetky nové zručnosti (nové správanie)  nacvičujeme v rámci postupného nácviku, pričom sa činnosť rozdelí na malé úlohy, ktoré dieťa postupne učíme.ABA terapiu klienti navštevujú niekoľkokrát do týždňa.

Arteterapia

Arteterapia je adekvátnym zdrojom k interpretáciám pomocou výtvarných prostriedkov a pre komunikáciu výtvarným umením. Výtvarná tvorba prispieva k intelektuálnemu, emocionálnemu a estetickému vývoju dieťaťa. Prostredníctvom práce s plastickým materiálom, hlinou, formou kresby alebo maľby, môže klienti vyjadriť svoj vlastný obraz o svete, o ľudských vzťahoch, alebo vyjadriť svoje vlastné pocity. Hlavným cieľom arteterapie je kompenzácia intelektových deficitov a ich poznávacích funkcií kresbou. Kresba je grafický prejav, ale i výtvarná tvorba, obohacujúca tvorivosť a fantáziu.

Biblioterapia

Biblioterapia je liečba prostredníctvom kníh. Knihy v sebe ukrývajú kúzlo, ktoré nás dokáže preniesť do iného sveta. Knihy prinášajú cenné informácie, napomáhajú osobnostnému rozvoju a uvoľňujú psychické napätie. Sú jedným z druhov psychoterapie. Klienti na základe čítania konfrontujú vlastné problémy, hľadajú iné riešenia a nachádzajú vzory pre svoje konanie.

Ergoterapia

Ergoterapia je využívaná ako liečba pracovnou činnosťou. Klienti nadobúdajú pracovné zručnosti, posilňujú motoriku rúk a celého pohybového aparátu. Zvyšuje sa ich sebavedomie z dobre vykonanej práce a pocit zodpovednosti pri práci so zvieratkami.

Muzikoterapia

Muzikoterapia je špecifická kreatívna terapia, systematicky riadená a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor a hudbu, za účelom zlepšenia, stabilizovania, alebo znovuobnovenia zdravia. Pomocou nej sú oslovované fyzické, psychické, sociálne a spirituálne obsahy. Keďže využíva špecifické prostriedky a operuje samostatným systémom metód, je to špecifická terapia. Úlohou terapie je vytvárať harmóniu, ktorá nie je pevne daná, ale musí byť neustále tvorená. Muzikoterapia môže cielene pôsobiť na orgány, alebo viac povzbudzovať duševné prežitky a tvorivé schopnosti klienta. Používa sa v prípadoch, kedy je treba neverbálnym spôsobom podporiť rozum, schopnosť prežívania a prejav.

Religioterapia

Obsahom religioterapie je oboznámiť sa a priblížiť klientom problematiku Biblie (Svätého písma) hlbším a konkrétnejším spôsobom. Čítanie Svätého písma, ktoré je rozdelené na Starý a Nový zákon, obsahujúci knihy a spisy svätopiscov, biblické udalosti od čias stvorenia sveta po narodenie Ježiša Krista a od verejného účinkovania Ježiša Krista po jeho Nanebovstúpenie. Rovnako aj Posledné spisy Nového zákona a účinkovanie Apoštolov po poslednú knihu Nového zákona, ktorou je Zjavenie apoštola Jána. V rámci tejto terapie môžu klienti hlbšie nazrieť do problematiky Biblie, prezrieť si ju a dozvedieť sa viac aj o oblasti cirkvi a prikázaní.

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu a motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom. Praktizujeme zrakovú, hmatovú, sluchovú a čuchovú stimuláciu, motivujeme ich k aktivite. Pre vytvorenie správnej atmosféry sa musíme vcítiť do situácie klienta, „pozerať sa jeho očami“ a „počúvať jeho ušami“. Tak dokážeme vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej sa bude cítiť dobre. Klient by sa mal podľa svojich možností rozhodnúť sám a iniciatíva by mala vychádzať od neho. Sprievodca rešpektuje klienta a prispôsobuje sa jeho voľbe. Je potrebné, aby sprievodca rešpektoval tempo klienta a poskytol mu dostatok času, pretože intenzita vnímania a spracovania podnetov je u osôb s postihnutím rozdielna. Dôležité je opakovanie, keďže klienti potrebujú omnoho viac času na vnímanie a spracovanie podnetov. Je ťažké stanoviť ako často, ako dlho a akým spôsobom. Tu sú opäť významnými indikátormi najmä reakcie klienta.

 2. Krúžky

Filmový krúžok

Filmy a rozprávky majú v živote našich klientov veľký zmysel. Ponúkajú návod na to, ako žiť. Každá rozprávka alebo film v sebe nesie skrytý význam, ktorý človek môže odhaliť. Odráža nielen rôzne životné situácie, ale ponúka aj možné riešenia. Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity. Našim klientom pomáha na troch úrovniach: psychoterapeutickej, relaxačnej a výchovno-psychologickej. Kladní hrdinovia, ktorí pomáhajú ľuďom a svetu, sa stávajú vzormi, vďaka ktorým môžu klienti zvládnuť rozličné okolnosti aj v reálnom živote.


Športový krúžok

Úlohou športového krúžku je zlepšiť celkový fyzický a psychický stav klientov, zlepšiť pohybový prejav a pohybovú výkonnosť, upevniť nácvik správneho držania tela v rôznych polohách. Ďalšou dôležitou úlohou športového krúžku je vzbudiť záujem a vzťah klientov k športu, nadobudnúť radosť z pohybu, spolupatričnosti a rastu sebavedomia u klientov. Krúžok sa zameriava na bocciu, stolný tenis, lukostreľbu, florbal, atletiku, loptové hry a rôzne zimné športy.

  

Počítačový krúžok

Cieľom krúžku je, aby si  klienti osvojili základy práce s počítačom a internetom, dokázali pracovať s textom, obrázkami, správne sa orientovali pri hľadaní rôznych informácií. Takto strávia voľný čas šťastne a v dobrej nálade – pri počúvaní hudby a sledovaní rozprávok. Užijú si aj množstvo hier, ktoré im ponúknu rôzne benefity, prinútia ich k vytrvalosti, trpezlivosti a zlepšia mnohé ich schopnosti.

Krúžok domácich prác
Je zameraný na rozvoj a na osvojenie si základných pracovných návykov     a zručností potrebných pri domácich prácach;
zdokonaľovanie v sebaobsluhe (úprava lôžka, upratovanie izby, skrine, poličky,  triedenie vecí)
práca v kuchynke – stolovanie, upratovanie, príprava jednoduchých jedál, koláčov,  nápojov
pestovateľské práce – starostlivosť o kvety v interiéry a exteriéry
práce v dielničke – príprava materiálu na tkanie (strihanie nepotrebného materiálu,   práca s vlnou, drobné opravy osobnej bielizne)
ručné pranie malej osobnej bielizne, žehlenie

Krúžok spoločenských hier
Hra je popri učení a práci jednou zo základných ľudských činností. Svojim účastníkom  prináša uspokojenie a radosť, v prípade prehry, prirodzene, aj emócie. Hry všetkým svojim hráčom prinášajú radosť.

Krúžok – Šikovné rúčky
V rámci tohto krúžku chceme u klientov podporiť rozvoj jemnej motoriky, schopnosti sústrediť sa a podporiť rozvoj manuálnych zručností cez vytvorenie pozitívneho vzťahu k práci, prostredníctvom prírodných materiálov akými sú drevo, či kameň. Neoddeliteľnou súčasťou je i rozvoj vlastnej fantázie a predstavivosti pri tvorbe vlastného výrobku.

Krúžok varenia
Chceme, aby klienti dosiahli čo najväčšiu samostatnosť pri príprave jednoduchých jedál. Pestujeme u nich pozitívny vzťah k práci a k práci v tíme. Chceme, aby svoju prácu vykonávali s radosťou a chuťou, tešili sa z vykonanej práce a výsledného efektu. Cieľom je aj neustále klientov oboznamovať s novými receptami a kalkuláciou za zakúpený tovar.

Pohybový krúžok
Je zameraný na rozvoj pohybových schopností. Cvičenia sú rozdelené na štyri základné časti:

1,Rušná časť – rozohriatie organizmu v súlade s fyziologickými zásadami. V tejto časti sa prehĺbi dýchacia činnosť a srdcovo-cievny systém, prekrvia sa svaly, uvoľnia kĺby.           
2.Prípravná časť – v nej sa zameriame na zdravotné cvičenia, ktoré sú uskutočňované formou hier. Zdravotné cvičenia sa zostavia tak, aby striedavo zaťažovali rôzne svalové skupiny, čím sa postupne rozcvičí celé telo.                                                                                                       
3.Hlavná časť – je zameraná na rozvoj pohybových schopností. Uplatňujeme v nej kruhovú formu cvičenia, kde sa prechádza cez viaceré stanovištia. Tento okruh sa plní niekoľkokrát za sebou.                                                                                                                                         
4.Upokojujúca časť – v tejto časti sú cvičenia pokojového charakteru, nenáročné na telesné zaťaženie.