Sociálne služby

1. Domov sociálnych služieb

V Domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby svojim klientom, t.j. zdravotne postihnutým deťom, mládeži a dospelým s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do 35 rokov ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu a zdravotne postihnutým dospelým do dovŕšenia dôchodkového veku s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím ambulantnou formou pobytu. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

Poskytujeme:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme:

 • Pracovnú terapiu
 • Záujmovú činnosť

Utvárame podmienky na:

 • Vzdelávanie
 • Úschovu cenných vecí

2. Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži vo veku od 3 do 35 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

Poskytujeme:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme:

 • Pracovnú terapiu
 • Záujmovú činnosť

Utvárame podmienky na:

 • Vzdelávanie
 • Úschovu cenných vecí

3. Podporované bývanie

V podporovanom bývaní sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Rozsah dohľadu poskytovania v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

Poskytujeme:

 • Ubytovanie
 • Sociálne poradenstvo
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Utvárame podmienky na prípravu stravy

Vykonávame sociálnu rehabilitáciu


4. Rehabilitačné stredisko

V rehabilitačnom stredisku poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým deťom, mládeži a dospelým s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú odkázaní na pomoci nej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ambulantnou formou pobytu.

Poskytujeme:

 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Sociálne poradenstvo
 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie