Skončenie poskytovania sociálnej služby

1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 5 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.

2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a je povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede, len z týchto dôvodov:

a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v tejto zmluve,

b) prijímateľ hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie,

c) prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu, ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, uvedenú v článku VI. tejto zmluvy za čas dlhší ako tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,

d) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona o sociálnych službách bezodkladne, najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností na určenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,

e) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,

f) Banskobystrický samosprávny kraj rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.

3. Výpovedná lehota pri jednostrannom vypovedaní zmluvy poskytovateľom sociálnej služby z dôvodov uvedených v článku VIII. ods. 2 písm. a), b), c), e) je 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej služby.

4. Dĺžka výpovednej doby pri výpovednom dôvode podľa článku VIII. ods. 2 písm. d) je 5 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi. Uplynutím výpovednej doby zmluvný vzťah zaniká. Poskytovateľ je oprávnený písomne vypovedať zmluvu s prijímateľom z dôvodu uvedeného v písmene d) až po márnom uplynutí lehoty na uzavretie dodatku k tejto zmluve, pokiaľ nedošlo k uzavretiu dodatku zapríčinením na strane prijímateľa sociálnej služby.

5. Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa článku VIII. ods. 2 písm. f) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej, výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.