Podmienky prijatia

Pri prijatí sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014.

1.krok - Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu
Je potrebné, aby záujemca alebo rodičia / zákonní zástupcovia, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa do nášho zariadenia, požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom samosprávnom kraji. Tlačivá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" (stiahnúť vo formáte PDF) a "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" (stiahnúť vo formáte PDF), si môžete priamo stiahnuť v tejto časti, alebo Vám ju poskytne sociálna pracovníčka v ZSS. Dôkladne vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu služby spolu s prílohami
- potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave žiadateľa (Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, prepúšťacia správa, odborné vyšetrenia)
- posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný
- právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
- posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pošlite na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá BBSK „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu".
Keď Vám bude poštou doručené Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, pošlite to späť na BBSK spolu so žiadosťou o správoplatnenie.

2.krok - Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Na základe vydaného rozhodnutia a posudku vyplní rodič alebo zákonný zástupca tlačivo "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" (stiahnúť vo formáte PDF), ktorú spolu s prílohami
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- posudok o odkázanosti na sociálnu službu
pošlete na adresu:

Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 6393/60
96801 Nová Baňa

3.krok - Prijímanie do ZSS Hrabiny
V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie do zariadenia a ZSS má voľné miesto, sociálna pracovníčka zariadenia kontaktuje Vás, aby ste doručili nasledovné prílohy:
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac
- doklady o majetkových pomeroch /Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu/
- iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (napr. právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony)

Potom sa uzatvorí "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby" so žiadateľom.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje:
- predmet zmluvy,
- druh poskytovanej sociálnej služby,
- vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby,
- miesto poskytovania sociálnej služby,
- čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby,
- úhrada, spôsob jej určenia a platenia,
- práva a povinnosti zúčastnených strán,
- skončenie poskytovania sociálnej služby,
- neprítomnosť v zariadení sociálnych služieb,
- záverečné ustanovenia.

Ak nie je voľné miesto, ZSS Hrabiny Vás bude písomne informovať o zaradení do poradovníka čakateľov.