Zdravotná starostlivosť

Zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje zdravotnú starostlivosť ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.
Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.
V DSS Hrabiny ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 ods. 7 a 8 zákona o sociálnych službách a pomocní zdravotnícki zamestnanci – opatrovateľky.
Sestry vykonávajúce zdravotné výkony v rámci ošetrovateľskej starostlivosti spĺňajú kvalifikačné predpoklady:
• sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,
• sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
• sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,
• sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
• sestra s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná detská sestra
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená sestrami v nepretržitej prevádzke na lôžkovom oddelení a ambulantnou sestrou.
Lôžkové oddelenie disponuje 12 lôžkami a izolačnou izbou s 3 lôžkami.
Sestra v rámci svojich kompetencií zodpovedá za sledovanie bio-psycho-sociálneho stavu klienta. V rámci vykonávania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti spolupracuje sestra so všeobecným lekárom a odbornými lekármi. Ošetrovateľské výkony a činnosti vykonáva na základe ordinácií lekára a samostatne zodpovedá za ošetrovateľské činnosti zamerané na uspokojovanie potrieb klienta. Ošetrovateľskú starostlivosť vykonáva metódou ošetrovateľského procesu pričom organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám klienta.
Sestra pri výkone povolania dodržiava etický kódex sestry a etický kódex zamestnanca DSS Hrabiny.

Ošetrovateľská starostlivosť (výber najčastejších úkonov):
- Sledovanie zdravotného stavu klienta – zmeny
- Hygienická starostlivosť – ranná a večerná toaleta, celkový kúpeľ, starostlivosť o zuby a dutinu ústnu,
- Podávanie stravy kŕmenie a pomoc pri jedení
- Sledovanie príjmu potravy a tekutín
- Sledovanie vyprázdňovania moču a stolice
- Podávanie očistnej klyzmy
- Cievkovanie
- Starostlivosť o drény, permanentné močové katétre, kanyly a stómie
- Odsávanie sekrétov z dýchacích ciest
- Inhalovanie, lavážovanie, poklepová drenáž dýchacích ciest
- Aplikácia zábalov a obkladov
- Prevencia dekubitov
- Iné zdravotné úkony
- Prvá pomoc pri úrazoch a náhlych život ohrozujúcich zmenách zdravotného stavu
- Zabezpečenie preventívnych prehliadok u klientov
- Zabezpečenie sprievodu pre klienta na diagnostické a terapeutické vyšetrenia
- Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
Ošetrovateľské výkony na základe indikácie / poverenia lekára:
- Príprava klienta na diagnostické a terapeutické výkony
- Meranie a hodnotenie fyziologických funkcií (tlak krvi, pulz, telesná teplota, frekvencia dýchania, výška, hmotnosť,
- Aplikácia injekcií a parenterálnej výživy
- Podávanie liekov
- Odbery biologického materiálu
- Ošetrovanie a preväzy rán
- Zavádzanie nasogastrickej sondy, močového katétra u žien
- Aplikácia kyslíkovej liečby
- Podávanie liekov všetkými dostupnými formami
- Aplikácia intravenóznych injekcií a parenterálnej výživy na základe poverenia lekára
Sestra vykonáva ošetrovateľské výkony podľa vypracovaných Ošetrovateľských štandardov.
Pomocní zdravotnícky zamestnanci – opatrovateľky vykonávajú pomocné opatrovateľské činnosti (napr. starostlivosť o bielizeň, poriadok a čistotu priestorov, pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri stravovaní prijímateľov SS a pod.).
Podľa pokynov odborného zamestnanca vykonávajú pomocné výchovné činnosti, pripravujú prijímateľov SS k činnostiam a na vychádzky. Starajú sa o bezpečné a etické prostredie a o bezpečnosť prijímateľov SS. Dodržiavajú etický kódex zamestnanca DSS Hrabiny.
Opatrovateľská starostlivosť (výber najčastejších úkonov):
- Starostlivosť o ošatenie
- Starostlivosť o celkovú hygienu klienta – dohľad, pomoc a zabezpečenie osobnej hygieny - celkový kúpeľ, ranná a večerná toaleta, starostlivosť o zuby a nechty, celková úprava a čistota klienta, vedenie klienta k samostatnosti v osobnej hygiene,
- Starostlivosť o čistoty a úpravy izieb – dohľad a zabezpečenie poriadku a čistoty izieb vrátane skríň klientov, v prípade potreby zabezpečí nápravu osobne alebo v spolupráci s klientom,
- Zabezpečenie stolovania a kŕmenie – príprava jedálne k stolovaniu, pomoc pri jedení a kŕmenie imobilných klientov a v neprítomnosti upratovačky umytie riadu a zabezpečenie čistoty jedálne (kuchyniek).
- Nočná služba – pravidelne každé dve hodiny sleduje klientov a v prípade potreby podľa zdravotného stavu aj častejšie.
- Sanitácia kúpeľní a WC
- Denný prehľad stravníkov
- Sledovanie a zaznamenávanie správania klienta
- Sledovanie zmien zdravotného stavu klienta.
Lekársku starostlivosť pre naše zariadenie zabezpečujú:
- Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Mária Bradiaková
- Všeobecný lekár pre deti a dorast – MUDr. Katarína Tužinská
- Lekár o odbore psychiatria – MUDr. Iveta Fíziková
- Lekár v odbore detská neurológia – MUDr. Andrea Korpášová
- Lekár v odbore stomatológia – MUDr. Alena Kopernická
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje priamo v ambulancii lekára, v odborných ambulanciách. Po dohovore s ambulantnou sestrou v závažných prípadoch priamo v DSS Hrabiny.
Odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby, zabezpečujú odborní lekári prostredníctvom odborných ambulancií: neurologická, kardiologická, gynekologická, chirurgická, pneumologická, dermatologická, urologická, očná, ORL a iné. Najbližšími lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami sú
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom, Nemocnica Zvolen, FNsP F.D.R. Banská Bystrica a DFN Banská Bystrica.