Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb a podľa stravných jednotiek.

V ZSS sa poskytuje celodenná strava 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odoberať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia. Jej členom je aj zástupca klientov, čím sa prihliada na potreby a spokojnosť klientov. Stravu zabezpečuje stravovacia prevádzka zariadenia.