Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc inej fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Sociálna pracovníčka ZSS Hrabiny poskytuje sociálne poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím.
V ZSS je poskytovanie poradenstva zamerané na poskytovanie informácií a odborných rád týkajúcich sa najmä:
• identifikácie potrieb klienta za spolupráce jeho rodičov,
• poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej situácie klienta,
• usmernenie pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci (najmä sociálne služby, dávka v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu),
• poskytovanie odborných rád zo sociálneho práva ( sociálne zabezpečenie, pracovné právo, rodinné právo, správne právo, občianske právo, trestné právo),
• odporúčania klientovi a jeho poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami.