Dielňa DSS Hrabiny

Tvorivá dielňa je zariadenie pre mladých zdravotne znevýhodnených ľudí, prevažnú väčšinu našich klientov tvoria odchovanci DSS Hrabiny, ktorý do dielňe dochádzajú z mesta alebo jeho blízkeho okolia. Zariadenie sa nachádza mimo areálu DDS Hrabiny. Je umiestnené priamo v meste Nová Baňa na Baníckom námestí, aby sa tak docielila lepšia integrácia telesne a duševne postihnutých ľudí medzi zdravú populáciu. Vzhľadom na ich vek, možnosti a potreby sa v našich priestoroch snažíme, aby mali prístup ku kvalitným informáciám a poradenstvu s cieľom zvýšiť ich poznanie o nové poznatky a vedomosti, ktoré im môžu zabezpečiť pomoc v rôznych životných situáciách a rozvíjať ich osobnosť.

Samotná dielňa je štruktúrou rozdelená na akési tri časti v ktorých sa spoločne snažíme rozvíjať svoje vedomosti ,zručnosti a procesom neformálneho vzdelávania sa vo voľnom čase tak zlepšiť samostatnosť našich klientov ako aj zvýšiť ich podiel na spoločenskom a verejnom živote.

Prvá je počítačová miestnosť.Tu majú klienti možnosť naučiť sa základy práce s počítačom a využiť bezplatný prístup k internetu. Získavajú tu tak možnosť dozvedieť sa nové informácie, znásobiť svoje vedomosti. Počítače sa stali neodmysliteľnou súčasťou bežného života a tak aj naši klienti tu získavajú možnosť elektronickej komunikácie z verejnými inštitúciami či svojimi blízkymi. Odbúravajú sa tak niekedy nezdolateľné bariéry.
Ďalšou miestnosťou je „dielňa“. Je to miestnosť zameraná na Ergo-terapeutickú činnosť. Tu sa snažíme u našich klientov rozvíjať pracovné návyky, esteticko –výtvarné cítenie a neformálnym spôsobom tu zároveň dochádza k precvičovaniu a rozvoju ich motorických funkcií. V prevažnej väčšine sme sa zamerali na vypletanie rôznych výrobkov z pedigu, ale naša paleta činností je široká a zahŕňa od práce z hlinou, korálkami, sklom či servítkami až po menej známe techniky akými sú enkaustika alebo práca s tekutou živicou.
A do tretice tu máme našu „kuchynku“ ide o miestnosť kde sa naši klienti počas denného pobytu u nás stravujú. Ale jej úloha spočíva aj v zdokonaľovaní sa v domácich prácach a prehlbovaní svojej sebestačnosti. Snažíme sa tu klientom priblížiť základné práce v domácnosti ako aj prípravu jednoduchý jedál, tak aby získali aspoň základné sebaobslužné návyky, samozrejme s individuálnym ohľadom na ich možnosti.

Tvorivá dielňa funguje od 23.4.2007.Toho času naše zariadenie navštevuje 13 klientov a denná starostlivosť je im poskytovaná od 8.00 hod do 16.00 hod .